Bio coffee và eatu coffee cùng khảo sát vùng nguyên liệu để sản xuất và chế biến cà phê hữu cơ trong tương lai


Bio coffee và eatu coffee cùng khảo sát vùng nguyên liệu để sản xuất và chế biến cà phê hữu cơ trong tương lai

Các đặc điểm cơ bản của canh tác cà phê hữu cơ là loại bỏ việc sử dụng phân bón hóa học và các đầu vào hóa học khác như thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm và thuốc trừ sâu, tôn trọng các quy trình tự nhiên và sử dụng kỹ thuật sản xuất để nâng cao năng suất đồng thời bảo tồn đa dạng sinh học. của hệ sinh thái nông nghiệp mà không làm thay đổi chu kỳ và nhịp điệu tự nhiên.

Trong mục tiêu dài hạn đó, chúng tôi: Bio Coffee và Eatu Café cùng khảo vùng nguyên liệu để sản xuất và chế biến cà phê hữu cơ trong tương lai. Với mục tiêu hợp tác và thương mại công bằng, tăng cường khả năng phục hồi của hệ thống canh tác truyền thống của nông dân và sự đóng góp của họ cho một nền nông nghiệp bền vững hơn và tôn trọng môi trường hơn.

Một số hình ảnh đi khảo sát:

+ Chưa có phản hồi.

Thêm ngay.