EATU CAFE – Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Dịch Vụ Công Bằng EaTu

09.63.24.66.99

09.05.32.66.99

iconzalo5

09.05.32.66.99
09.63.24.66.99

09.63.24.66.99

09.05.32.66.99

Tin tức

Category

Eatu Café đạt chứng nhận ISO

Eatu Café đạt chứng nhận ISO

Eatu Café đạt chứng nhận ISO 22000:2018

1. Tiêu chuẩn ISO 22000 là gì? Chứng nhận ISO 22000 là gì

Tiêu chuẩn ISO 22000 là tiêu chuẩn về..

Chi tiết