EATU CAFÉ Tặng phân bón hữu cơ vi sinh cho bà con nông dân


EATU CAFÉ Tặng phân bón hữu cơ vi sinh cho bà con nông dân

Ngày 11 tháng 6 năm 2019 , Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Dịch Vụ Công Bằng Ea Tu tặng phân bón hữu cơ vi sinh cho bà con nông dân HTX EATU.

 

+ Chưa có phản hồi.

Thêm ngay.