HTX EATU CAFÉ bán phân bón thanh toán giãn chậm cho bà con nông dân


HTX EATU CAFÉ bán phân bón thanh toán giãn chậm cho bà con nông dân

Nhằm tạo điều kiện cho bà con nông dân kịp thời có phân bón chăm sóc cây cà phê  được tốt, Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Dịch Vụ Công Bằng EaTu đã làm chương trình Hỗ trợ cho bà con nông dân trồng cà phê mua phân bón trả chậm. Đây là một cơ hội rất tốt cho bà con có điều kiện phát triển cây cà phê/ tái canh cây cà phê vối theo chính sách của nhà nước.

+ Chưa có phản hồi.

Thêm ngay.