HTX EATU CAFE tặng quà cho thanh niên buôn Ko Tam đi NVQS


HTX EATU CAFE tặng quà cho thanh niên buôn Ko Tam đi NVQS

Vào ngày 18/2/2019, Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Dịch Vụ Công Bằng EaTu tặng quà cho các cháu thanh niên Buôn Ko Tam lên đường làm nghĩa vụ quân sự.

+ Chưa có phản hồi.

Thêm ngay.