Quyền và nghĩa vụ của hội viên khi gia nhập Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột ?


Quyền và nghĩa vụ của hội viên khi gia nhập Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột ?

Trả lời:
Khi tham gia Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột, hội viên có các quyền và nghĩa vụ sau:
a. Quyền của hội viên:
– Hội viên chính thức:
+ Có quyền tham gia các hội nghị, thảo luận biểu quyết các vấn đề chung ứng cử và bầu cử các cấp lãnh đạo của Hiệp hội.
+ Được cung cấp các thông tin cần thiết về các mặt có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, khoa học kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ kho học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến.
+ Có quyền đề đạt ý kiến của mình về những vấn đề có liên quan trên tất cả các mặt hoạt động của Hiệp hội.
+ Được giữ quyền chủ động của mình trong quan hệ kinh tế, hoạt động đối ngoại. Khi cần thiết có thể được Hiệp hội ủy quyền đó không làm tổn hại đến các lợi ích của Hiệp hội, của quốc gia và của hội viên khác trong Hiệp hội.
+ Được Hiệp hội bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong quan hệ với khách hàng, xuất khẩu cà phê chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột.
+ Được khen thưởng về những kết quả hoạt động đóng góp chung cho Hiệp hội.
+ Quyền tham gia mọi hoạt động do Hiệp hội tổ chức; được Hiệp hội giúp đỡ trong hoạt động kinh tế đối ngoại, tham quan khảo sát ở nước ngoài, tham gia các hội chợ, triển lãm, quảng cáo…
+ Có quyền xin rút lui khỏi Hiệp hội.
– Hội viên liên kết và hội viên danh dự:
Có đủ các quyền như hội viên chính thức trừ quyền tham gia ứng cử, bầu cử vào cấp lãnh đạo của Hiệp hội.
b. Nghĩa vụ của hội viên:
– Thực hiệp nghiêm chỉnh Điều lệ và các quy định của Hiệp hội, các nghị quyết của đại hội cà của Ban chấp hành Hiệp hội.
– Tích cực tham gia các hoạt động của Hiệp hội.
– Đáp ứng yêu cầu của Hiệp hội về cung cấp thông tin, báo cáo.
– Đóng lệ phí, và các khoản quỹ chung đầy đủ và đúng kỳ hạn qui định.
– Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, bảo vệ lợi ích chung của Hiệp hội và các hội viên, bảo vệ lợi ích và uy tín của sản phẩm cà phê chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột và ngành cà phê Việt Nam trên trường quốc tế; không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch trừ khi được chủ tịch và Ban chập hành Hiệp hội phân công.
– Không được hoạt động dưới hình thức cạnh tranh dưới hình thức thiếu lành mạnh gây tổn thất cho Hiệp hội hoặc các hội viên trong Hiệp hội như: bán phá giá, lôi kéo khách hàng của nhau một cách thiếu trung thực, mua phá giá, lũng đoạn thị trường, lừa đảo, tranh mua tránh bán…
– Bảo vệ uy tín sản phẩm cà phê nhân chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột trong giao dịch và thương mại quốc tế, cụ thể là chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột phải được ghi rõ trên bao bì ở nơi dễ nhìn thấy và luôn đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn hoặc tiêu chuẩn Nhà nước hoặc theo hợp đồng ký kết, bảo đảm uy tín với khách hàng.

+ Chưa có phản hồi.

Thêm ngay.